genero20

Časopis za feminističku teoriju i studije kulture
GENERO, Broj 20

Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture u broju 20/2016 objavljuje sedam naučnih članaka i tri prikaza novije naučne literature autorki iz Srbije, Crne Gore, i Sjedinjenih Država.

Dva teksta su posvećena feminističkoj analizi filmskog izraza. Slađana Branković istražuje i nudi opsežnu kritičku analizu dihotomnog sistema pola/roda i reprezentacije interseksualnosti na primeru dva filma koji pripadaju takozvanom Novom argentinskom filmu: film Lusije Puenso (Lucía Puenzo) XXY iz 2007. godine, i film Hulije Solomonof (Julia Solomonoff) Poslednje leto boyita-e (El último verano de la boyita) iz 2009. godine. Marija Antić, sa druge strane, sa stanovišta politike reprezentacije feminističkih filmskih teorija, analizira filmski stil Abasa Kijarostamija u tekstu pod naslovom „Feministički iranski film”.

Lamia Kosović u tekstu pod naslovom „Kristalna sećanja: druga svest, druga senzibilnost” razmatra ideju novog subjektiviteta na tragu Delezove i Gatarijeve (Gilles Deleuze, Félix Guattari) teorije o subjektivitetu preko analize grafičkih novela Enkija Bilala, dok Jovana Timotijević (Univerzitet u Beogradu) promišlja kategoriju mesta u političkoj filozofiji Žaka Ransijera (Jacques Rancière) i u kvir teoriji u tekstu pod naslovom „Topografija političkog”.

Nađa Bobičić (Univerzitet u Beogradu) analizira različite kategorizacije pojma neznanja, sa posebnim akcentom na feministička promišljanja ovoga pojma u tekstu „Neznanje kao mnoštvo”, sa ciljem da se pojam neznanja prikaže i kao autonoman pojam, poput pojma znanja, ali i kao ono koje, opet poput pojma znanja, pomaže i održavanje represivnog sistema i može biti važno sredstvo otpora protiv represivnog sistema.

Lara Končar (Univerzitet u Beogradu) u tekstu koji predstavlja originalno antropološko istraživanje pokazuje koliko je značajna feministička perspektiva za istraživanje položaja radnika i radnica na kruzerima, dok Maja Milić u tekstu pod naslovom „Da li psihoanaliza može da oslobodi ženu?” pokazuje koliko je važan rodno senzitivan i feministički pristup u psihoterapiji.

U odeljku časopisa koji je posvećen prikazima najnovije naučne literature, Margareta Bašaragin (Univerzitet u Novom Sadu) piše o knjizi koju je uredila Svenka Savić  Profesorke Univerziteta u Novom Sadu: životne priče, Jelena Mićević Karanović (Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Kikinda) o rezultatima istraživanja objavljenih u publikaciji Tolerancija i rodna ravnopravnost u srednjim školama Kikinde autorke i autora Dijane Subotički Miletić i Zorana Gavrilovića, dok Daša Duhaček (Univerzitet u Beogradu) piše o tri nove knjige Svetlane Slapšak, objavljene tokom 2016. godine: Ravnoteža: roman u dvanaest poglavlja sa epilogom, Kupusara: ogled iz istorijske antropologije hrane i seksualnosti, i Preživati i uživati: o antropologiji hrane.

genero19

Časopis za feminističku teoriju i studije kulture
GENERO, Broj 19

Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture u broju 19/2015 objavljuje osam naučnih članaka i četiri prikaza novije naučne i stručne literature.

Dva teksta tematizuju period socijalizma u Jugoslaviji. Milica Jerončić (Univerzitet u Beogradu) piše pregledan tekst o položaju žena u socijalističkoj Jugoslaviji preko analize pojmova privatnog i javnog patrijarhata, dok Biljana Kašić (Sveučilište u Zadru) i Sandra Prlenda (Centar za ženske studije – Zagreb) analiziraju rad jugoslovenskih feministkinja tokom socijalizma.

Svetlana Slapšak (Institut za balkanske i sredozemne studije i kulturu – Ljubljana, Slovenija) se bavi sadašnjošću i piše o Balkanu, rodu, neokolonijalnim strategijama i mogućim načinima otpora.

Jasmina Radojičić (Univerzitet u Beogradu) u tekstu pod naslovom „Živanine cipele” analizira patrijarhat, mizoginiju i nacionalizam u romanu Knjiga o Milutinu, svesna činjenice da je neophodno novo feminističko čitanje te knjige naročito ako se imaju u vidu sve češći zahtevi da se ona uvrsti u obaveznu lektiru u školama. Nikolina Nedeljkov (The City University of New York) u tekstu koji takođe pripada teoriji književnosti, piše o savremenoj književnosti engleskog govornog područja, i o idejnom i praktičnom aspektu remiksa kao oblika otpora protiv represije i kao sredstva u službi očuvanja individualnosti i jedinstva ovaploćenih u pojmu rifejsmenta.

Milica Miražić (Univerzitet u Beogradu) problematizuje Lakanov pojam pogleda u feminističkim teorijama filma, ali ide i korak dalje i u svom tekstu u kome preko analize teorije Brahe Etinger pokazuje kako pojam pogleda i danas ostaje jedan od najznačajnijih koncepata u savremenoj feminističkoj psihoanalitičarskoj teoriji i njenim primenama u domenu teorije vizuelnih umetnosti.

Dva teksta zasnovana su na originalnim antropološko-etnološkim istraživanjima. Jovana Backović (University College London) piše o re-kontekstualizaciji oralne tradicije Balkana, dok Milica Milić Kolarević (University of Minnesota) u tekstu pod naslovom „Oplakivanje sutrašnjice: nada i beznađe na odeljenjima za onkologiju u Srbiji” ispituje procese koji se odvijaju u prostoru onkoloških klinika koji formulišu odnose između pacijenata i njihovih lekara, kao i između pacijenata međusobno.

U odeljku časopisa koji je posvećen prikazima najnovije naučne i stručne literature, Marina Simić piše o knjizi Adriane Zaharijević Ko je pojedinac: genealoško ispitivanje ideje građanina, Dubravka Đurić o novoj knjizi Biljane Dojčinović „Pravo sunca”: drugačiji modernizmi, Zorana Simić analizira knjigu Tanje Petrović Srbija i njen jug: „južnjački dijalekti” između jezika, kulture i politike, a Gjorgje Bozhoviq piše o zborniku koji su priredili Marlis Helinger i Hajko Močenbaher pod naslovom Gender Across Languages: The Linguistic Representation of Women and Men.

Od Olivere Milosavljević (1951-2015), dugogodišnje predavačice i saradnice Centra za ženske studije se oprašta u ime Centra i časopisa Genero Daša Duhaček.

genero18

Časopis za feminističku teoriju i studije kulture
GENERO, Broj 18

Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture u broju 18/2014 objavljuje osam naučnih članaka i četiri prikaza novije naučne i stručne literature.

Maja Milatović (University of Southern Cross, Australia) i Emilia Epštajn (Muzej afričke umetnosti, Beograd) pišu o afroameričkom feminizmu. Dok Emilia Epštajn kao polazište za razmatranje pojma „iskustva” u afroameričkom feminizmu uzima telo/telesnost, istoriju ropstva i konstrukciju roda i rase preko govora Sodžurner Trut „A zar nisam ja žena?”, i nudi svojevrsnu genealogiju afroameričkog feminizma, Maja Milatović u tekstu „,Ljubav žena, nežna i okrutna’”, analizira biomitografiju Odri Lord Zami: novo ispisivanje moga imena i tvrdi da se sama biomitografija opire zatvaranju, propisu, i da tako omogućava upravo ono na čemu je sama Lord insistirala u svojim esejima i pesmama, a to je uzajamno priznanje, dijalog i rast. 

Novi broj Genera donosi i dva teksta iz oblasti teorije književnosti. Nađa Bobičić (Univerzitet u Beogradu) nudi zanimljivu analizu modernističkih odlika eseja i Filozofskih fragmenata  Ksenije Atanasijević, dok Nikolina Nedeljkov (The City University of New York) u tekstu pod naslovom „Trajno školovanje: protiv buke, a u službi remiksa” analizirajući romane autora poput Volša i Rurka ukazuje na potencijal remiksa kao oblika mirnog/miroljubivog otpora protiv represije u službi jačanja zajedništva.

Marina Simić (Univerzitet u Beogradu) u tekstu „Studije kulture i antropologija: sudar titana ili narcizam malih razlika?” razmatra odnos između socio-kulturne antropologije i studija kulture. Autorka nudi istorijski osvrt na odnos dve discipline, analizira pojave kao što su „kriza reprezentacije” i „kriza kritike”, da bi na kraju ukazala na značaj dijaloga između različitih paradigmi koje otvaraju prostor za promišljanje savremenog sveta. Goran Kauzlarić (Univerzitet u Beogradu), sa druge strane, u tekstu iz studija kulture pod naslovom „Neoliberalizacija apsolutnog duha”, razmatra kulturno-političke implikacije liberalne spiritualnosti kroz prizmu ideologije.

Lilijana Čičkarić (Institut društvenih nauka) u tekstu „Da li žene predstavljaju žene u parlamentu?” analizira literaturu, ali i rezultate nekih istraživanja sa ciljem da odgovori na pitanje zašto prisustvo većeg broja žena u zakonodavnim telima ne rezultira uvek politikom koja je rodno osetljiva i prijemčiva za žene. Marko Veličković u tekstu o politikama Prajdu, analizira sadržaj njihovog javnog delovanja kroz kritiku različitih modela maskuliniteta u Srbiji.

U okviru prikaza najnovije stručne literature, Dunja Begović piše o knjizi Marte Nusbaum Ne za profit, Dina Čubrić o Mržnji prema demokratiji Žaka Ransijera, Nenad Knežević o knjizi Svetlane Slapšak Antička miturgija: žene, dok Marina Simić analizira najnoviju knjigu Džesike Grinberg Posle revolucije: mladi, demokratija i politika razočarenja u Srbiji.

genero 17

Časopis za feminističku teoriju i studije kulture
GENERO, Broj 17

Najnoviji broj 17 za 2013. godinu časopisa Genero posvećen je jednim delom temi politika rodne ravnopravnosti. Temat pod naslovom Politike rodne ravnopravnosti koji je uredila Dragana Popović, donosi šest originalnih naučnih radova. Marija Todorović piše o benevoletnom seksizmu kao jednom suptilnih oblika seksizma koji predstavlja ozbiljnu prepreku u postizanju rodne ravnopravnosti. Tatjana Đurić Kuzmanović istražuje probleme feminističke razvojne ekonomije, dok se Tanja Ignjatović bavi problemom siromaštva i socijalne isključnosti žena žrtava nasilja u partnerskom odnosu. Nada Polovina istražuje problem reproduktivnog ponašanja preko četiri ekosistemska faktora (demografskog, sociološkog, psihološkog i feminističkog). Marijana Matović piše o rodnoj dimenziji novinarske profesije u Srbiji, dok Zorica Skakun istražuje trend u kreiranju javnih politika koje utiču na odnos između uspostavljanja i ugrožavanja međunarodnog mira i bezbednosti i položaja i prava žena.

U Studijama i člancima, novi broj časopisa Genero objavljuje tri originalna naučna rada i jednu naučnu kritiku. Nenad Knežević piše o protofeminizmu u kolonijalnom Meksiku istražujući delo Huane Ines de la Kruz. Adriana Sabo istražuje mogućnost postojanja ženskog pisma u muzici na primeru dela Ivane Stefanović, Milice Paranosić, Svetlane Maraš i Katarine Miljković. Zorana Antonijević piše o feminizmu na društvenim mrežama u Srbiji i o strategijama sajberfeminizma. Naučnu kritiku o Zborniku u čast Svenki Savić: diskurs i diskursi piše Gjorgje Bozhoviq.

Novi broj Genera donosi i pet prikaza knjiga relevantnih za područje feminističke teorije i studija kulture koje potpisuju Radojka Vukčević, Mia Kisić, Jovana Đurović, Nađa Bobičić i Sanda Stanković.

genero16

Časopis za feminističku teoriju i studije kulture
GENERO, Broj 16

U najnovijem broju za 2012. godinu, časopis Genero objavljuje originalne naučne radove deset domaćih i stranih autorki i autora. Kataržina Červonogora ukazuje na značaj lekarke Rahele Štraus u borbi za reproduktivna prava u Vajmarskoj Nemačkoj. Rada Drezgić ispituje neotradicionalističke konstrukcije nacije i maskuliniteta u Srbiji,  a Endrju Hodžis analitičku upotrebu i etnografsku rasprostranjenost pojma kulture u socijalnoj antropologiji u angloameričkoj i istočnoevropskoj antropološkoj tradiciji. Uroš Matić  kritički razmatra studije roda i seksualnosti u egiptologiji. Maja Solar analizira kako pojmovi klase, pola i univerzalnosti mogu postati borbeni pojmovi, dok Nataša Tučev i Milena Kostić pišu o unutrašnjem rascepu i mogućnosti zaceljenja u stvaralaštvu Adrijen Rič.  Selma Veseljević Jerković ispituje pojam „nove ženstvenosti” u popularnoj kulturi, dok Jelena Višnjić analizira izveštavanje štampanih medija o ženama žrtvama nasilja u Srbiji. Istraživanje o aktuelnim aspektima rodnih nejednakosti u političkoj i ekonomskoj sferi odlučivanja u Evropskoj uniji i Srbiji je tema rada Marije Kolin.

Najnoviji broj Genera donosi i šest prikaza knjiga relevantnih za područje feminističke teorije i studija kulture koje potpisuju Ognjen Kojanić, Ivana Prentović Krivokapić, Petra Bjelica, Adriana Sabo, Emilia Epštajn i Iva Kljakić.

U ovom broju Genera, opraštamo se od velikih žena i feministkinja, Adrijen Rič i Šulamit Fajerston. Lepa Mlađenović i Adriana Zaharijević pišu o njima i njihovom značaju kako za nas danas tako i za istoriju feminizma.

GENERO 15

Časopis za feminističku teoriju i studije kulture
GENERO, Broj 15

Genero: časopis za feminističku teoriju i studije kulture u svom najnovijem broju donosi u okviru Studija i ogleda autorske tekstove Katerine Kolozove, Sanje Milutinović Bojanić, Marka Simendića, Ivana Milenkovića, Nikoline Nedeljkov, Biljane Andonovske, Milana Miljkovića, Deane Jovanović i Marije Grujić.

Autorke i autori u svojim tekstovima razmatraju sledeće teme: mogućnost političkog univerzalizma unutar Evrope s one strane logike evropocentrizma, pojam ginekonomije, da li u političkoj filozofiji Tomasa Hobsa suveren može biti i žena, pojam kiborga kao nemoguće identifikacije, potencijal društvenog konstrukta kao osnove za remiks taktika pisanja-citanja i kulturološke stvarnosti, pitanje žene u mazohizmu i ženskog mazohizma, problem maskuliniteta u Srbiji na početku dvadesetog veka u delima Sretena Adžića, politike sećanja i solidarnost u feminističkim pristupima suočavanju sa prošlošću, i teorijski okviri za izučavanje odnosa između nacionalne pripadnosti i rodnih reprezentacija.

Prikaze potpisuju Vladimir Petrović, Adriana Zaharijević, Lada Čale Feldman i Dragana Popović.

U ovom broju objavljen je i prevod Adriane Zaharijević teksta Vendi Braun "Ranjeni identiteti".

Urednice broja 15/2011 su Katarina Lončarević i Marina Simić.
Lektura i korektura: Tanja Janković i Nenad Knežević
Dizajn i prelom: Nikola Stevanović

ceeol-logoGenero časopis za feminističku teoriju i studije kulture je arhiviran u Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.)
Genero je partner
EUROZINE mreze