Časopis Ženske studije pokreće se kao integralni deo projekta delatnosti Centra za ženske studije u Beogradu. Tematski, pokrivaće različite oblasti, pre svega istoriju i teoriju ženskog pokreta, različite struje u feminističkoj teoriji, sociologiju i antropologiju pola/roda, pravnu problematiku, književnu teoriju, ali i opštu teoriju kulture i problematiku drugih umetničkih disciplina.

Feministička misao otvorila je mnoga ključna teorijska pitanja problematizujući celinu dosadašnjeg znanja o čoveku, o njegovom/njenom svetu, društvu i kulturi, utemeljenom na ideologiziranom hijerarhijskom poretku među polovima. Naročito u svojoj zrelijoj fazi kada se ravnopravno hvata u koštac sa postmodernim izazovima mišljenju, feministička teorija na nezaobilazan način učestvuje u oblikovanju duhovne paradigme našeg vremena. Međutim, i o feminizmu, i o feminističkoj teoriji danas je teško govoriti u jednini. Feminizam - ili, bolje, feminizmi - pojam je koji ne upućuje na konsenzus, već na mnoštvo često međusobno različitih pravaca i pristupâ osnovnom problemu, a to je podređeni položaj žene u datim socijalnim konstelacijama i simbolička predstava o njoj kao o Drugom. Potreba da se ta razlika učini vidljivom, i da se artikulišu njene pretpostavke i implikacije, jedno je od temeljnih polazišta feminističke teorije u najširem smislu, i biće tematska okosnica časopisa koji pokrećemo. Prihvatajući feminizam kao svoje osnovno polazište, redakcija ne želi da se opredeljuje za bilo koji od postojećih pravaca unutar same feminističke misli. Deo našeg zadatka biće da ponudimo mogućnost prepoznavanja i artikulacije razlika ne samo u odnosu na tradicionalna shvatanja u pojedinim oblastima, već i među feminizmima.

Uspon feminističke misli naročito je podstaknut ubrzanim razvojem posebne forme njene pedagoške i teorijske artikulacije - ženskih studija (Women's Studies) ili studija roda (Gender Studies) – koje danas predstavljaju značajan element obrazovnog sistema na akademskom nivou, posebno u Evropi i Severnoj Americi. Pokrenute sa ciljem da ženama pruže mogućnost da kritički preispitaju svoj položaj u postojećim društvenim hijerarhijama iz perspektive različitih disciplina, ženske studije nisu samo centri sticanja znanja, već i uticajni pokretači intelektualne i kreativne energije.

U želji da se i u našoj sredini podrži takva kreativna energija, Centar za ženske studije pokreće ovaj časopis. Ženske studije se pojavljuju u trenutku kada su feminističke ideje na različite načine prisutne na javnoj sceni. U Beogradu već nekoliko godina postoje značajne, alternativne ženske grupe i čitava mreža ženskih inicijativa čiji deo predstavlja i Centar za ženske studije. Novi časopis priključuje se već postojećoj feministički orijentisanoj izdavačkoj produkciji (Feminističke sveske, Žene protiv rata, Žene za mir, ProFemina, izdavačka delatnost kuće "Devedesetčetvrta").

Duboko smo uverene da rezultati preispitivanja dominantnih socijalnih i kulturnih paradigmi iz ženskog ugla nisu relevantni samo ženama. Štaviše, oni se mogu teorijski ozbiljno razmatrati tek ako se smeste u kontekst vladajućeg asimetričnog koda u odnosu između polova. Zbog toga će naš časopis biti otvoren i za ona kritička preispitivanja položaja muškarca u kojima se hijerarhijski nadređen položaj ovog "drugog" pola ne posmatra i ne tumači kao aistorijska činjenica, već kao rezultat procesa socijalne i kulturne konstrukcije muškosti. Najzad, ne smatramo da se pitanje identiteta može svesti na probleme pola i roda. Govoreći o ženskom identitetu, Julija Kristeva naglašava kako treba težiti istovremenom uvažavanju jedinstvenosti svake osobe i mnoštva njenih mogućih identifikacija. U vremenu, i na prostoru gde se pitanja identiteta postavljaju na dramatičan način, naš glas će biti glas afirmacije prava na razliku, i na poštovanje te razlike.


Ženske studije
će izlaziti tri puta godišnje. Časopis je otvoren za saradnju domaćim i stranim autorkama i autorima.