Ovo je prvi deo baze završnih radova koje su pisale studentkinje i studenti jednogodišnjeg Alternativnog programa Centra za ženske studije; oni su pisani kao uslov za dobijanje Sertifikata, a kriterijumi za uspešne radove odgovarali su seminarskim radovima na nivou osnovnih studija.

Aleksandra-AksentijevicGeneracija 2016/17

Apstrakt

Predmet rada biće analiza dve televizijske serije, Vruć vetar (1980)  i Bolji život (1987-1991), nastale u periodu poznog socijalizma, koje i danas, zahvaljujući stalnim repriziranjima, uživaju veliku popularnost kod publike. Analizirajući reprezentaciju bračnog i porodičnog života iz rodne perspektive, namera je da pokažemo na koji način  medijski tekst, u ovom slučaju televizijska serija,  komunicira sa društvenom i političkom stvarnošću, i u kojoj je meri on značajan u smislu plasiranja i normiranja određenih vrednosnih i ideoloških paradigmi. Uzimajući u obzir aktuelnost i prisustvo ovih poznosocijalističkih medijskih tekstova u savremenoj pop kulturi, na nekim primerima iz medijske savremenosti osvrnućemo se na njihov značaj za  percepciju braka,  porodice i tradicionalnih rodnih uloga, ne samo poznosocijalističkih, već i postjugoslovenskih naraštaja.

Ključne reči: serije, realsocijalizam, brak i porodica, Vruć vetar, Bolji život

Aleksandra-NinkovicGeneracija 2015/16

Apstrakt

Predmet istraživanja u ovom radu je veb dizajn u svom užem smislu – analiza veb proizvoda sa fokusom na korisničkim iskustvima (UX), a u skladu sa feminističkim teorijskim okvirom i praksom. Brend i korisnička iskustva su neizostavni deo formiranja proizvoda – veb ili mobilne aplikacije, sa ciljem plasiranja proizvoda na tržište. Ovim radom želim da ispitam da li i u kojoj meri zaposleni u dizajn industrijama i informaciono-komunikacionim tehnologijama (u daljem tekstu ICT) uzimaju u obzir pol i rod prilikom definisanja proizvoda, kako menadžment i marketing posmatraju ciljne grupe, kako se procenjuju vizualne vrednosti i funkcionalnosti koje treba implementirati u jedan veb proizvod. Kako nekad, tako i danas kompanije vodećih svetskih brendova su neretko izložene kritici zbog fokusiranja na isključivo jednu ciljnu grupu prema kojoj se formira proizvod i njegove funkcionalnosti – bele, mlade, visoko obrazovane i telesno zdrave muškarce (Jackson et al. 2008; Guardian 2017) što je osnovna odlika patrijarhalne, hijerarhijske podele sveta, koja se održava na duplim standardima. Ovim pristupom su isključene sve (marginalizovane) društvene grupe i njihove korisničke potrebe, čime je reprezentativni uzorak, tačnije ciljna grupa svedena na  privilegovani beli normativ (engl. normative whitness). Ostaje da se zapitamo – ko su krajnji korisnik i korisnica?

Ključne reči: veb, dizajn, korisničko iskustvo, UX, CX, feminizam, dizajn proces, korisnik

Andjela-DubljevicApstrakt

Uprkos naizgled beskonačnim mogućnostima tehnologije, njenim razvojem napreduju i načini na koje se manjkavosti društva poput patrijarhalnog uređenja adaptiraju na moderno doba. Jedan od ovih načina adaptacije svakako jeste i pojava veštačke inteligencije, koja je između ostalog i rodno problematizovana u filmovima Her i Ex Machina. U ovom radu će, međutim, prevashodno biti reči o TV seriji Humans koja se bavi međuljudskim odnosima u potencijalnoj bliskoj budućnosti, ali i mogućim svakodnevnim odnosima sa robotima. Odnos ljudi i robota koji nudi ova serija biće analiziran kroz teorije Done Haravej i Džudit Batler, sa naročitim osvrtom na ideju performativnosti roda.

Ključne reči: veštačka inteligencija, patrijarhat, rod, kiborg, performativnost roda

Dara-SljukicGeneracija 2016/17

Apstrakt

U ovom radu analiziraju se prva dva toma Moje genijalne prijateljice (L’amica geniale 2011-2016) autorke Elene Ferante (Elena Ferrante) kroz okvir teorije žanra romana o razvoju (Bildungsromana). Ova žanrovska analiza istovremeno podrazumeva osvrt na glavne teme romana, jer se polazi od ideje da se forma i sadržaj uzajamno oblikuju. Tekst prolazi kroz neka od glavnih pitanja koja se postavljaju u proučavanju (ženskog) Bildungsromana: uloge protagonistkinje/ā, odnosa heteroseksualnih i prijateljskih veza, prirode preprekā na razvojnom putu junakinje/ā, dinamike tog razvojnog puta i, naravno, kraja – obrazovnog procesa kao i narativnog toka. Cilj teksta jeste određenje osnovnih formalnih i tematskih karakteristika Ferantinog proslavljenog romana, ali i mapiranje njegovog mesta u okviru tradicija „muškog“ i „ženskog“ Bildungsromana.

Ključne reči: Elena Ferante (Elena Ferrante), ženski Bildungsroman, Moja genijalna prijateljica, Napolitanska tetralogija

Iskra-BeblerGeneracija 2015/16

Apstrakt

Rad se bavi analizom reprezentacije roda u knjigama namenjenim najmlađima kako bi se utvrdilo, da li su i u kojoj meri, zastupljeni elementi tradicionalno koncipiranih društvenih uloga, kako za dečake (buduće muškarce), tako i za devojčice (buduće žene), kao i drugi rodni stereotipi koji obično prate, na ovaj način, koncipiranu društvenu stvarnost. Strategijom uzorka, fokusirajući se na latentni nivo značenja, urađena je analiza sadržaja serije slikovnica objavljenih nakon petooktobarskih promena. Budući da su istraživanja, rađena u velikim vremenskim razmacima u Francuskoj i SAD, pokazala da postoji jak trend forsiranja rodne dihotomije u knjigama za decu, bez obzira na trenutnu ideološku klimu, pretpostavka da političke promene podrazumevaju i nove ideološke matrice, pokazala se neutemeljenom. Da li i Srbija prati ovaj model?

Ključne reči: rod, rodne razlike, rodna dihotomija, reprezentacija roda, rodna skripta, dečija literatura, analiza sadržaja